VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ŠKOLE

Koľko rokov trvá štúdium?
Štúdium trvá 5 rokov.

Kedy začína vyučovanie?
Vyučovanie začína zväčša prvou hodinou, teda o 8:10.

Aké je číslo a kód vašej školy?
Školské výpočtové stredisko Bratislava pridelilo našej škole číslo 611047. Kód školy podľa študijného odboru – bilingválne štúdium – 7902J74.

Máte na škole dresscode / nosíte uniformy?
Dresscode na škole nemáme

Aké je školné na vašej škole
Informácie o školnom nájdete tu.

Ponúka vaša škola štipendiá?
Od roku 2017 sa snažíme udeliť štipendiá pre študentov, ktorí by inak nemali možnosť na našej škole študovať, ale v našich očiach sú potrebnou súčasťou komunity Bilgymu. Viac o štipedniách sa dočítate tu.

PRIJÍMACIE KONANIE

Budú rozdielne prijímacie pohovory pre ôsmakov a deviatakov?
Nie, všetci uchádzači o štúdium budú mať rovnaké podmienky.

Súčasťou prijímacieho konania je test z anglického jazyka, test všeobecných a študijných predpokladov a individualizovaný vstup (esej, dotazník..).

Test všeobecných študijných predpokladov v sebe zahŕňa skúšku z jazykových, matematických a všeobecných študijných predpokladov v rozsahu učiva prvých siedmich ročníkov a prvého polroka ôsmeho ročníka základných škôl.

Na akej úrovni prebiehajú prijímačky z anglického jazyka
Časť, ktorá priamo ovplyvňuje výsledky prijímačiek je z úrovne A2, ktorou oficiálne končia základné školy. Zvykneme mať aj časť testu nad úroveň A2, ktorú ale nepočítame do celkového výsledku prijímacích skúšok. Výsledky z nej využívame pri zaradovaní prijatých žiakov do jazykových skupín.

Je príslušnosť študentov ku kresťanským cirkvám podmienkou prijímacieho konania?
Príslušnosť k cirkvi nie je podmienkou prijatia. Medzi našimi žiakmi sú ľudia z rôznych kresťanských prostredí a tiež študenti, ktorí sa nehlásia k žiadnej cirkvi.

Viac o prijímacom konaní nájdete tu:

VYUČOVANIE A UČITELIA

Aké cudzie jazyky sa vyučujú na škole?
Od 1. ročníka majú študenti možnosť vybrať si nemecký alebo španielsky jazyk (podľa prvej preferencie). V prípade potreby si škola vyhradzuje právo presunúť študenta do skupiny druhého cudzieho jazyka podľa druhej preferencie, za účelom zabezpečenia rovnomerného počtu študentov v jazykových skupinách. Zapísaní uchádzači budú v júni pozvaní na písomný zaraďovací test z druhého cudzieho jazyka a na ústnu časť zaraďovacieho testu z angličtiny.

Ktoré predmety sa na vašej škole vyučujú v angličtine
Na škole rozlišujeme vyučovanie anglického jazyka a vyučovanie odborných predmetov v anglickom jazyku. V prvom ročníku kladieme zvýšený dôraz na posilnenie angličtiny, aby v neskorších ročníkoch žiaci efektívne zvládali aj vyučovanie odborných predmetov v angličtine. Predmety, ktoré sú vyučované v angličtine sa rôznia. Predmety, ktoré však v anglickom jazyku určite vyučované nebudú sú slovenský jazyk, NaE (náboženstvo a etika) a telesná výchova.

Aký typ angličtiny sa na vašej škole vyučuje? Britská alebo americká?
Anglický jazyk vnímame ako prostriedok na dorozumievanie sa. Nezameriavame sa preto na konkrétny typ anglického jazyka. Učebnice, s ktorými pracujeme na hodinách angličtiny sa sústreďujú na britskú variantu. Samotná maturita z anglického jazyka však nevyžaduje používanie konkrétnej verzie angličtiny, ale schopnosť rozoznať tieto rôzne formy a to, aby ich žiaci vedeli využívať konzistentne.

*Viac informácií o našom anglickom programe
Pokiaľ vás zaujíma ako vyzerá náš anglický program, bližšie informácie môžete nájsť tu: Anglický program – Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa (bilgym.sk)

Delia sa žiaci do skupín podľa úrovne znalostí
Žiaci sa delia do skupín podľa úrovne znalostí iba pri výučbe jazykov. K deleniu prichádza v prvom ročníku.

Ako prebiehajú hodiny predmetu „náboženstvo a etika?
V ekumenickom duchu. Náplňou sú rozhovory o medziľudských vzťahoch, otázkach spojených s dospievaním, oboznamovanie sa s Bibliou, rôzne etické otázky a pod. Rešpektujeme právo študenta na vlastný názor v otázkach náboženstva, na druhej strane požadujeme od študentov, aby rešpektovali kresťanský charakter školy. Popis obsahu tohto predmetu nájdete tu.

Koľko zahraničných učiteľov učí na vašej škole
Na našej škole máme niekoľko učiteľov pôvodom z iných krajín ako Slovenska. Nejde iba o lektorov anglického jazyka, ale aj o učiteľov odborných predmetov. Aktuálne ich máme na škole približne 10 a sú z rôznych krajín od USA, Írska, Španielska, Bulharska až po Indiu.

Máte na škole aj zahraničných žiakov?
Naša škola spolupracuje s Rotary klubom, vďaka čomu do našej školy pravidelne pribudne na polrok alebo rok zopár žiakov zo zahraničia. Okrem toho máme niekoľko stálych žiakov, ktorí nepochádzajú zo Slovenska. Nie všetky predmety na našej škole sú však vyučované v angličtine a všetci naši žiaci musia v štvrtom ročníku zvládnuť maturitu zo slovenského jazyka.

MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY A PROGRAMY ŠKOLY

Aké krúžky vaša škola ponúka?
Ponuka krúžkov sa každý rok obmieňa. Medzi populárne krúžky našej školy patria napríklad divadelný krúžok, debatný klub, bežecký krúžok, varenie, stolné hry alebo chemický krúžok. Špecifikom našej školy je, že môžu krúžky realizovať aj samotný žiaci (pod dohľadom učiteľa).

Ponúka vaša škola štúdium v zahraničí (výmenné pobyty)?
Viacerí naši žiaci počas štúdia idú na polrok alebo rok študovať do zahraničia. Naša škola má aktuálne nadviazané partnerstvo s dvoma školami v USA, ktoré pre našich žiakov poskytujú štipendiá na polročný výmenný pobyt. Žiaci si však okrem toho vyhľadávajú vlastné výmenné pobyty. Naši žiaci tiež počas štúdia na našej škole absolvujú rôzne kratšie zahraničné a jazykové exkurzie.

Viac o niektorých našich ďalších programoch si môžete prečítať tu:
Mentoring – Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa (bilgym.sk)

DofE – Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa (bilgym.sk)

WICK – Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa (bilgym.sk)

Dobročinnosť – Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa (bilgym.sk)

PRIESTORY ŠKOLY A JEJ VYBAVENIE

Je na škole bufet (alebo nejaký priestor kde si môžu žiaci kúpiť jedlo)?
Škola má bufet aj kaviareň. Kúsok od školy je tiež supermarket. K dispozícii je pre žiakov aj mikrovlnka, v ktorej si môžu zohriať jedlo a škola má svoju jedáleň.

Je v školskej jedálni na výber z viacerých jedál?
Školská jedáleň ponúka každý deň niekoľko jedál. V jedálnom lístku je pritom na výber aj možnosť bezlepkového a vegetariánskeho jedla.

Aké je vybavenie školy na športy
Škola má dve telocvične a posilňovňu. Vo vonkajšom areáli máme vybudované multifunkčné ihrisko. Pre žiakov sú tiež vo vstupnej hale dostupné ping-pongové stoly.

Má škola vlastné internáty?
Naša škola má spoluprácu s internátom na Vranovskej v Petržalke. Máme tu k dispozícii zrekonštruované poschodie iba pre žiakov našej školy, ktoré radi voláme BilGym zázemie.
Viac informácií nájdete na: BilGym zázemie (internát) – Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa