Koľko rokov trvá štúdium?
Štúdium trvá 5 rokov.

Budú rozdielne prijímacie pohovory pre ôsmakov a deviatakov?
Nie, všetci uchádzači o štúdium budú mať rovnaké podmienky.

Súčasťou prijímacieho konania je test z anglického jazyka, test všeobecných a študijných predpokladov a ústny pohovor.

Test všeobecných študijných predpokladov v sebe zahŕňa skúšku z jazykových, matematických a všeobecných študijných predpokladov v rozsahu učiva prvých siedmich ročníkov a prvého polroka ôsmeho ročníka základných škôl.

Aké je číslo a kód vašej školy?
Školské výpočtové stredisko Bratislava pridelilo našej škole číslo 611047. Kód školy podľa študijného odboru – bilingválne štúdium – 7902J74.

Ako prebiehajú hodiny predmetu „náboženstvo a etika?
V ekumenickom duchu. Náplňou sú rozhovory o medziľudských vzťahoch, otázkach spojených s dospievaním, oboznamovanie sa s Bibliou, rôzne etické otázky a pod. Rešpektujeme právo študenta na vlastný názor v otázkach náboženstva, na druhej strane požadujeme od študentov, aby rešpektovali kresťanský charakter školy. Popis obsahu tohto predmetu nájdete tu.

Je príslušnosť študentov ku kresťanským cirkvám podmienkou prijímacieho konania?
Príslušnosť k cirkvi nie je podmienkou prijatia. Medzi našimi žiakmi sú ľudia z rôznych kresťanských prostredí a tiež študenti, ktorí sa nehlásia k žiadnej cirkvi.

Aké cudzie jazyky sa vyučujú na škole?
Od 1. ročníka majú študenti možnosť vybrať si nemecký alebo španielsky jazyk (podľa prvej preferencie). V prípade potreby si škola vyhradzuje právo presunúť študenta do skupiny druhého cudzieho jazyka podľa druhej preferencie, za účelom zabezpečenia rovnomerného počtu študentov v jazykových skupinách. Zapísaní uchádzači budú v júni pozvaní na písomný zaraďovací test z druhého cudzieho jazyka a na ústnu časť zaraďovacieho testu z angličtiny.