Každý rok si niekoľko desiatok našich študentov vyskúša, aké je to študovať v zahraničí. Z osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky (najmä § 23 a § 25 Zákona č. 245/2008 Z. z.) vyplýva pre školu a zákonného zástupcu študenta niekoľko povinností, s ktorými vám radi pomôžeme.

Ak rozmýšľate nad štúdiom v zahraničí:

 • V prípade záujmu o štúdium v zahraničí, zákonný zástupca/plnoletý žiak vyplní žiadosť, ktorá je dostupná na sekretariáte školy a na webstránke školy (časť Formuláre).
 • Študent si v zahraničí vyberá predmety, ktoré zodpovedajú učebnému plánu našej školy. Riaditeľ školy môže po posúdení učebných plánov povoliť žiakovi absolvovať časť štúdia na obdobnej škole v zahraničí.
 • Riaditeľ môže po porovnaní učebného plánu našej školy a školy v zahraničí nariadiť opakovanie ročníka v prípade, ak sú v porovnávaných učebných plánoch veľké rozdiely, preto je študent povinný poslať zoznam predmetov ešte pred nástupom alebo najneskôr do 1 mesiaca od nástupu žiaka na školu v zahraničí.
 • Štúdium v zahraničí sa vždy povoľuje maximálne na jeden školský rok.
 • Po jeho uplynutí je študent povinný absolvovať komisionálne skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a spravidla dvoch ďalších predmetov, ktoré určí riaditeľ školy a ukončiť tak ročník na svojej kmeňovej škole.
 • Komisionálne skúšky je žiak povinný absolvovať po návrate zo zahraničia v priebehu posledných augustových týždňov. Presný termín skúšok určí riaditeľ školy a informuje o tom zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka minimálne 30 pracovných dní vopred.
 • Komisionálne skúšky absolvuje študent aj v prípade, ak študuje v zahraničí len jeden polrok.
 • Štúdium v zahraničí sa môže povoliť aj opakovane, no vždy len po úspešnom ukončení ročníka.
 • Ak do zahraničia odchádza študent 4. ročníka a chce v danom školskom roku maturovať, musí ešte pred svojím odchodom odovzdať vyplnenú prihlášku na maturitnú skúšku školskému koordinátorovi maturitných skúšok.

Školné:

 • ak študent odchádza na jeden polrok – platí celé školné,
 • ak študent odchádza na cely šk. rok  – platí polovicu školného.
 • Po návrate zo zahraničia je povinnosťou žiaka odovzdať do 15. februára/30. augusta riaditeľovi školy potvrdenie zo školy v zahraničí, odkedy/dokedy na danej škole študoval, aké predmety absolvoval, aký bol obsah predmetov a akými výsledkami štúdium ukončil.

Návrat do školy

Po absolvovaní 1. polroku v zahraničí, odporúčame nastúpiť do školy po zimných prázdninách. Účasť na vyučovaní pomôže rýchlejšej adaptácii žiaka na slovenský školský systém a príprave na 2. polrok. Nástup do 2. polroka je povinný od 1. februára.

Podcast na tému štúdium v zahraničí

Vypočujte si podcast Mariánom Czérem, na tému štúdia v zahraničí