Hodnotenie je dôležitou súčasťou procesu učenia. Umožňuje študentovi učiť sa z vlastných úspechov a chýb.

Študenti budú hodnotení pravidelne rôznymi formami. Okrem písomného kvantifikovaného hodnotenia (v podobe bodov alebo percent a vo výslednej známkovej podobe na vysvedčení) budú študenti o svojich výsledkoch informovaní verbálnym hodnotením, konzultáciami s učiteľmi, spätnou väzbou alebo sebahodnotiacimi nástrojmi.

Konkrétne pravidlá hodnotenia v rámci jednotlivých predmetov v danom školskom roku budú popísané v sylaboch predmetov, študenti sa s nimi v úvode výučby dôkladne oboznámia.

Aktuálne hodnotiace výstupy si môžete pozrieť po prihlásení na školskej Edupage stránke.