Už samotný názov naznačuje záujem o dialóg hodnôt a náboženstva, o rozhovor kresťanov s nekresťanmi. Naše spoločné hodiny chcú byť v pravom zmysle slova ekumenické (z gr. „oikos“ – dom). Všetci žijeme v tom istom „dome“, za ktorý spolu nesieme zodpovednosť. Predmet NaE chce byť zároveň aj tzv. „kontaktným“ predmetom a chce podporiť proces tvorby triednej komunity.

Koncepciu a obsah predmetu NaE vnímame ako „pyramídu“ s tromi poschodiami: základ tvoria VZŤAHY, na ne nadväzujú HODNOTY a napokon KONCEPTY.

VZŤAHY

Prvý rok kladieme dôraz na tvorbu triednej komunity (na začiatku je extra bonus v podobe teambuildingu, na ktorý v priebehu roka nadväzujeme). V interakcii malých skupín diskutujeme a modelujeme kľúčové princípy vzájomnej komunikácie a základy, na ktorých stojí dobré priateľstvo, rodina či partnerstvo. Veľký priestor venujeme aktuálnym otázkam študentov.
Druhý rok presúvame ťažisko od vzťahov v rámci skupiny k vzťahu k sebe samému, centrálnym pojmom je identita. Hovoríme o základných ľudských typoch (tzv. „eneagram“), o ich silných a slabých stránkach a ceste vedúcej k osobnej zrelosti. V druhom bloku kladieme dôraz na to, aké otázky o človeku si kladú pisatelia Biblie (tzv. „biblická antropológia“). Súčasťou druhého ročníka je záverečný vedomostný test.

HODNOTY

Tretí rok sa venuje vzťahu náboženstva a etiky. Cieľom je vysvetliť, že koncepty a myšlienkové štruktúry majú svoje praktické dôsledky v etických postojoch človeka. Na základe textov zo svetovej literatúry prakticky ilustrujeme myslenie a dôsledky tradičných „siedmich smrteľných hriechov“a ako alternatívu staviame blahoslavenstvá z Ježišovej kázne na vrchu. Od študenta očakávame prácu na vybraných textoch a aktivitu vo vzájomných diskusiách na hodinách NaE.

KONCEPTY

V posledných dvoch rokoch štúdia sa chceme pokúsiť o pohľad „z vtáčej perspektívy“.
Štvrtý rok stavia svoj obsah na knihe „Journey“. Spája sa so základnými životnými otázkami a odpoveďami, ktoré ponúkajú hlavné náboženské systémy. Podobne ako v treťom ročníku vychádzame predovšetkým z textov obsiahnutých v knihe, ktoré v skupine diskutujeme.

Piaty rok je zameraný na základy kresťanskej viery a venuje sa základným štruktúram kresťanstva. Vysvetľuje, ako kresťanstvo vníma Boha, čo je to cirkev a ako sa tieto „základné štruktúry“ zrkadlia v západnej kultúre, ktorú kresťanstvo významne formovalo. Súčasťou obsahu sú aj vybrané kapitoly z dejín kresťanstva.

Klasifikácia predmetu NaE

Predmet NAE nie je momentálne klasifikovaný. Na to, aby študenti tento predmet absolvovali, potrebujú splniť konkrétne podmienky podľa ročníka (odovzdať istý počet zadaní, napísať esej a podobne). Zároveň má každý študent povinnosť vykonať 10 hodín dobročinnosti (konkrétna pomoc podľa ponukového listu, vlastná iniciatíva je vítaná) za celý rok. Jednotlivé ponuky zo strany školy na vykonanie dobročinnosti je možné sledovať na FB stránke.