Tu nájdete informácie k maturitám na rok 2020/21:

V nadväznosti na opatrenia proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 22. marca 2021 vydal rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie zo dňa 4. januára 2021.

V zmysle rozhodnutia:

 • sa v školskom roku 2020/2021 externá časť maturitnej skúšky ani písomná forma internej časti maturitnej skúšky NEBUDE konať.
 • Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14. mája 2021 (5. rocnik)
 • Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov stredných škôl a žiakov štvrtých ročníkov päťročných bilingválnych vzdelávacích programov v maturitných predmetoch za druhý polrok školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady najneskôr 10. mája 2021
 • Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:
     Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov; hodnotenie „absolvoval“ sa do aritmetického priemeru nezapočítava.
 • Predmet cudzí jazyk je hodnotený na jazykovej úrovni, v ktorej bol žiak vzdelávaný v poslednom ročníku. Ak je žiak prihlásený na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka na vyššej jazykovej úrovni ako bol vzdelávaný v poslednom ročníku, maturitnú skúšku vykoná postupom podľa bodu 6.
 • Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 19. mája 2021.
 • Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 21. mája 2021 písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky
 • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa pre žiakov, ktorí nesúhlasia s administratívnou známkou koná v termínoch: 
  • od 7. do 11. júna – 5 ročník
  • od 21. do 25. júna- 4. ročník SJL