Výslednú známku z anglického jazyka si môžete prepočítať pomocou tejto tabuľky: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1406SedKvnWOb0BLJ729Wf-16Li1HgwYf5buk3pdQ0Xk/edit?usp=sharing

Päťročný bilingválny program pozostáva z intenzívnej jazykovej prípravy, ktorá má umožniť študentom študovať odborné predmety v anglickom jazyku, úspešne zmaturovať podľa požiadaviek Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zároveň byť úspešní pri získavaní jazykových certifikátov uznávaných v Európskej únii a v USA.

BILINGVÁLNY PROGRAM V 1. ROČNÍKU

Cieľ výučby:

 • intenzívna jazyková príprava,
 • rozvoj základných jazykových zručností (čítanie a posluch s porozumením, písanie a hovorenie),
 • štúdium jazyka ako prostriedku na komunikáciu,
 • výučba jazyka v zmysluplnom kontexte, prepojenie jazyka a života,
 • adaptácia na systém práce na bilingválnom gymnáziu (testovanie, percentuálne hodnotenie).

Týždenná dotácia anglického jazyka v 1. ročníku je 13 hodín. V rámci týchto hodín študenti študujú nasledujúce predmety:

 • Course Book – Anglický jazyk
 • Grammar – Gramatika
 • Speaking – Konverzácie
 • Public speaking – Rétorika
 • Literature and Writing – Literatúra a písanie
 • Global Studies – Globálne štúdie

Študenti sú rozdelení do šiestich tried a v rámci tried ďalej do 6 skupín podľa úrovne zvládnutia anglického jazyka (A-F) pri testovaní (písomnom a ústnom) počas /po prijímacích skúškach – tzv. Placement Test.

Na konci 2. polroku vykonajú študenti koncoročný test, tzv. Summer semester test (SST). Test pozostáva z častí: posluch, čítanie, gramatika, slovná zásoba, písanie a rozprávanie. Váha tohto testu je 30% z celkového hodnotenia predmetu Anglický jazyk.

Všetky predmety sa na konci klasifikačného obdobia prepočítajú na jednu výslednú známku z anglického jazyka na základe percentuálnej hodnoty každého predmetu.

 

1.polrok

2.polrok

1.polrok

2.polrok

 

ABCD

ABCD

EF

EF

CB (+GR)

35%

25%

35%

25%

GR

20%

SP/PS

15%

10%

15%

LW

30%

20%

30%

20%

GS

20%

15%

25%

SST

30%

30%

 

BILINGVÁLNY PROGRAM V 2.—5. ROČNÍKU

V 2. – 5. ročníku sú samotné hodiny anglického jazyka zredukované na 4 – 6 hodín do týždňa, ktoré sa vnútorne členia nasledovne:

V 2. ročníku na  (5 hodín / týždeň)::

 • Coursebook – Anglický jazyk (Global Advanced, lekcie 1-6)
 • American Literature – Americká literatúra a americké reálie

Na konci 2. polroku budú študenti obhajovať semestrálny anglický projekt, ktorý tvorí  20% finálneho hodnotenia anglického jazyka.

Všetky predmety sa na konci klasifikačného obdobia prepočítajú na jednu výslednú známku z anglického jazyka na základe percentuálnej hodnoty každého predmetu.

 

1.polrok

1.polrok

2.polrok

2.polrok

 

ABCD

EF

ABCD

EF

CB

50%

50%

40%

40%

ALI

50%

50%

40%

40%

PROJECT

20%

20%


V 3. ročníku na  (5 hodín / týždeň)
::

 • Coursebook – Anglický jazyk (Global Advanced, lekcie cca 7-12)
 • British Literature – Britská literatúra a britské reálie

Na konci 2. polroku vykonajú študenti koncoročný test, tzv. Mock FCE  pod vedením lektorov z Intenational House. Test je na úrovni B2 a pozostáva z častí: posluch, čítanie, písanie, gramatika a slovná zásoba a rozprávanie. Váha tohto testu je 20% z celkového hodnotenia predmetu Anglický jazyk. Pokiaľ študenti dosiahnu v tomto teste úroveň nižšiu ako B2, je to pre nich spätná väzba, že si musia doplniť vedomosti, keďže v ďalšom ročníku sa začína s prípravou na certifikát a maturitu na úrovni C1. Zároveň je im odporučené zvoliť si Gramatický seminár v 4. ročníku s 2-hodinovou dotáciou.

Všetky predmety sa na konci klasifikačného obdobia prepočítajú na jednu výslednú známku z anglického jazyka na základe percentuálnej hodnoty každého predmetu.

 

1.polrok

2.polrok

     

CB

50%

40%

BLI + BS

50%

40%

SST (BC)

20%

 

Vo 4. Ročníku (6 hodín / týždeň):

 • Coursebook – Anglický jazyk (učebnica Advanced Expert, lekcie 1-7) – príprava na písomnú časť maturitnej skúšky a úspešné zvládnutie skúšky CAE
 • Critical Reading and Writing – kritické čítanie a písanie – doplňujúca príprava na písomnú a ústnu maturitu zameraná na kritické myslenie a argumentáciu

Na konci 2. polroku vykonajú študenti koncoročný test, tzv. Summer semester test (SST). Test pozostáva z častí: posluch, čítanie, gramatika, slovná zásoba a písanie. Test je na úrovni C1 a jeho váha je 20% z celkového hodnotenia predmetu Anglický jazyk.

Všetky predmety sa na konci klasifikačného obdobia prepočítajú na jednu výslednú známku z anglického jazyka na základe percentuálnej hodnoty každého predmetu.

 

1.polrok

2.polrok

     

CB

65%

55%

CRW

35%

25%

SST

20%


V 5. Ročníku  (4 hodín / týždeň)
::

 • Coursebook – Anglický jazyk (učebnica Advanced Expert, lekcie 8 – 10) – príprava na písomnú časť maturitnej skúšky (tzv. EČ – test a PFIČ – sloh) a úspešné zvládnutie skúšky CAE. Po EČ a PFIČ (v polovici marca) sa venujú opakovaniu literatúry a nácviku jednotlivých častí ústnej maturitnej skúšky
 • Revision Seminar – opakovací seminár zameraný na opakovanie maturitných otázok a rozširovanie slovnej zásoby, príprava na ústnu maturitnú skúšku

V 1. polroku vykonajú študenti polročný test, tzv. Winter Semester test (WST). Test pozostáva z častí: posluch, čítanie, gramatika, slovná zásoba a písanie. Test je na úrovni C1 a jeho váha je 30% z celkového hodnotenia predmetu Anglický jazyk.

Všetky predmety sa na konci klasifikačného obdobia prepočítajú na jednu výslednú známku z anglického jazyka na základe percentuálnej hodnoty každého predmetu.

 

1.polrok

2.polrok

     

CB

40%

50%

RS

30%

50%

WST

30%

Študenti maturujú z anglického jazyka na úrovni C1. Taktiež majú možnosť prihlásiť sa na odbornú (C1) štátnu jazykovú skúšku, pri ktorej spolupracujeme s Jazykovou školou na Palisádach 38.

Termíny skúšok z anglického jazyka

Freshmen

 • 13. máj 2024 –  SST: Writing,
 • 3. jún 2024 – SST: Reading, Listening, Use of English,
 • 11. jún 2024  – SST: Speaking

Sophomores

 • 22. marec 2024  – projekt: písomná časť
 • 19. apríl 2024 – projekt: video časť

Juniors

 • 3. jún 2024 – SST: Writing, Reading, Listening, Use of English,
 • 11. jún 2024  – SST: Speaking

Seniors

 • 13. máj 2024–  SST: Writing,
 • 3. jún 2024 – SST: Reading, Listening, Use of English,

Super Seniors

 • 7. december 2023 WST: Writing, Reading, Listening, Use of English