Päťročný bilingválny program pozostáva z intenzívnej jazykovej prípravy, ktorá má umožniť študentom študovať odborné predmety v anglickom jazyku, úspešne zmaturovať podľa požiadaviek Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zároveň byť úspešní pri získavaní jazykových certifikátov uznávaných v Európskej únii a v USA.

BILINGVÁLNY PROGRAM V 1. ROČNÍKU

Cieľ výučby:

 • intenzívna jazyková príprava,
 • rozvoj základných jazykových zručností (čítanie a posluch s porozumením, písanie a hovorenie),
 • štúdium jazyka ako prostriedku na komunikáciu,
 • výučba jazyka v zmysluplnom kontexte, prepojenie jazyka a života,
 • adaptácia na systém práce na bilingválnom gymnáziu (testovanie, percentuálne hodnotenie).

Týždenná dotácia anglického jazyka v 1. ročníku je 13 hodín. V rámci týchto hodín študenti študujú nasledujúce predmety:

 • Course Book – anglický jazyk,
 • Grammar – gramatika,
 • Speaking – konverzácie,
 • Public speaking – rétorika,
 • Literature and Writing – literatúra a písanie,
 • Global Studies – globálne štúdie,
 • Learning skills – učebné zručnosti

Študenti sú rozdelení do šiestich tried a v rámci tried ďalej do 6 skupín podľa úrovne zvládnutia anglického jazyka (A-F) pri testovaní (písomnom a ústnom) počas /po prijímacích skúškach – tzv. Placement Test.

Na konci 1. polroku budú študenti opätovne testovaní z anglického jazyka testom na Moodle.  Výsledok tohto testu je spätnou väzbou pre študentov i učiteľov a má len informatívny charakter. Študenti za vykonanie testu dostanú známku za domácu úlohu.

Na konci 2. polroku vykonajú študenti koncoročný test, tzv. Summer semester test (SST). Test pozostáva z častí: posluch, čítanie, gramatika, slovná zásoba, písanie a rozprávanie. Váha tohto testu je 30% z celkového hodnotenia predmetu anglický jazyk.

Všetky predmety sa na konci klasifikačného obdobia prepočítajú na jednu výslednú známku z anglického jazyka na základe percentuálnej hodnoty každého predmetu.

 

1.polrok 2.polrok 1.polrok 2.polrok
ABCD ABCD EF EF
CB (+GR) 35% 25% 35% 25%
GR 20%
SP/PS 15% 10% 15%
LW 25% 15% 25% 15%
LS 5% 5% 5% 5%
GS 20% 15% 25%
SST 30% 30%

 

BILINGVÁLNY PROGRAM V 2. – 5. ROČNÍKU

V 2. – 5. ročníku sú samotné hodiny anglického jazyka zredukované na 4 – 6 hodín týždenne, pričom vnútorne členenie je nasledovné:

 1. ročník (5 hodín/týždeň):
 • Coursebook – anglický jazyk (Global Advanced, lekcie 1-6).
 • American Literature – americká literatúra a americké reálie.

Na konci 2. polroku budú študenti obhajovať semestrálny anglický  projekt, ktorý tvorí  15% finálneho hodnotenia anglického jazyka.

Všetky predmety sa na konci klasifikačného obdobia prepočítajú na jednu výslednú známku z anglického jazyka na základe percentuálnej hodnoty každého predmetu.

 

1.polrok 1.polrok 2.polrok 2.polrok
ABCD EF ABCD EF
CB 40% 60% 40% 45%
ALI 60% 40% 45% 40%
PROJECT 15% 15%

 

 1. ročník (5 hodín/týždeň):
 • Coursebook – anglický jazyk (učebnica Global Advanced, lekcie cca 7-12).
 • British Literature – britská literatúra a britské reálie.

Na konci 1. polroku budú študenti testovaní z anglického jazyka testom na Moodle.  Výsledok tohto testu je spätnou väzbou pre študentov i učiteľov a má len informatívny charakter. Študenti za vykonanie testu dostanú známku za domácu úlohu.

Na konci 2. polroku vykonajú študenti koncoročný test, tzv. Mock FCE,  pod vedením lektorov z International House. Test je na úrovni B2 a pozostáva z častí: gramatika, slovná zásoba  a rozprávanie. Váha tohto testu je 20% z celkového hodnotenia predmetu anglický jazyk.

Všetky predmety sa na konci klasifikačného obdobia prepočítajú na jednu výslednú známku z anglického jazyka na základe percentuálnej hodnoty každého predmetu.

 

1.polrok 2.polrok
CB 40% 30%
BLI + BS 60% 50%
SST (BC) 20%

 

 1. ročník (6 hodín/týždeň):
 • Coursebook – anglický jazyk (učebnica Advanced Expert, lekcie 1-7) – príprava na písomnú časť maturitnej skúšky a úspešné zvládnutie skúšky CAE.
 • Critical Reading and Writing – kritické čítanie a písanie – doplňujúca príprava na písomnú a ústnu maturitnú skúšku, zameraná na kritické myslenie a argumentáciu.

Na konci 2. polroku vykonajú študenti koncoročný test, tzv. Summer semester test (SST). Test pozostáva z častí: posluch, čítanie, gramatika, slovná zásoba a písanie. Test je na úrovni C1 a jeho váha je 20% z celkového hodnotenia predmetu anglický jazyk.

Všetky predmety sa na konci klasifikačného obdobia prepočítajú na jednu výslednú známku z anglického jazyka na základe percentuálnej hodnoty každého predmetu.

 

1.polrok 2.polrok
CB 65% 55%
CRW 35% 25%
SST 20%

 

 1. ročník (4 hodiny/týždeň):
 • Coursebook – anglický jazyk (učebnica Advanced Expert, lekcie 8 – 10) – príprava na písomnú časť maturitnej skúšky (EČ – test a PFIČ – sloh) a úspešné zvládnutie skúšky CAE. Po EČ a PFIČ (v polovici marca) sa venujú opakovaniu literatúry a nácviku jednotlivých častí ústnej maturitnej skúšky.
 • Revision Seminar – opakovací seminár zameraný na opakovanie maturitných otázok a rozširovanie slovnej zásoby, príprava na ústnu maturitnú skúšku.

Na konci 1. polroku vykonajú študenti polročný test, tzv. Winter Semester test (WST). Test pozostáva z častí: posluch, čítanie, gramatika, slovná zásoba a písanie. Test je na úrovni C1 a jeho váha je 30% z celkového hodnotenia predmetu anglický jazyk.

Všetky predmety sa na konci klasifikačného obdobia prepočítajú na jednu výslednú známku z anglického jazyka na základe percentuálnej hodnoty každého predmetu.

 

1.polrok 2.polrok
CB 40% 50%
RS 30% 50%
WST 30%

Študenti budú maturovať z anglického jazyka na úrovni C1. Taktiež majú možnosť prihlásiť sa na  odbornú (C1) štátnu jazykovú skúšku, pri ktorej spolupracujeme s Jazykovou školou na Palisádach 38.

Termíny skúšok z anglického jazyka

Freshmen (1. ročník):

Do 24. februára 2019 –  Moodle test B1.
16. mája 2019 – Summer Semester Test : Writing.
4. júna 2019 – Summer Semester Test: Listening, Reading, Grammar.
18. – 19. júna 2019 – Summer Semester Test: Speaking.

Sophomores (2. ročník)

26. apríla 2019 – termín na odovzdanie projektov – textová časť
27. mája 2019 – termín na odovzdanie projektov – video časť.

Juniors (3. ročník)

Do 24. februára 2019 –  Moodle test B2.
4. júna 2019 – Mock FCE : Listening, Reading, Writing and Language in Use
18. – 19. júna 2019 – Mock FCE: Speaking

Seniors (4. ročník)

16. mája 2019- Summer Semester Test : Writing
4. júna 2019 – Summer Semester Test: Listening, Reading, Grammar.

SuperSeniors (5. ročník)

24. október, 2018 – Writing – International House CAE PreTest
7. decembra 2018 – C1 Winter Semester Test: Listening, Reading, Grammar