Vážení rodičia,

Správna rada Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa stanovila výšku školného na budúci školský rok 2021/2022 nasledovne:

  • ZÁPISNÉ pre nových študentov je 700 €
  • PRE 1. DIEŤA, študujúce na BilGym, je školné určené na 2 700 € €
  • PRE 2. A ĎALŠIE DIEŤA, študujúce súčasne na BilGym, je školné 2 250 € €
  • rodičia, ktorí majú na BilGym-e dve deti, teda zaplatia 2 700 € + 2 250 €, spolu 4 950 €.

V školnom je zarátaná aj cena učebníc cudzích jazykov.

Správna rada zároveň stanovila nasledovný harmonogram úhrady príspevku na vzdelávanie:

1. splátka – splatná 30.júna 2021, minimálne 1325 eur
2. splátka – splatná 15. januára 2022 vo výške minimálne 1375 eur (alebo 1325 eur na základe žiadosti o odpustenie navýšenia)

V odôvodnených prípadoch je možné dohodnúť individuálny splátkový kalendár.

Uvedomujeme si, že v tejto chvíli ešte nedokáže žiadna rodina odhadnúť, aký dopad bude mať pandémia
na jej príjmy na budúci rok. Preto správna rada rozhodla, že v prípade, že sa Vaša rodina ocitne v situácii,
že aj minimálne zvýšenie príspevku na vzdelávanie oproti minulému roku predstavuje pre Váš rodinný rozpočet príliš vysokú sumu, máte možnosť požiadať kedykoľvek v priebehu budúceho školského roku až do splatnosti druhej splátky príspevku (teda do 15.1.2022) o odpustenie tohto navýšenia. Stačí zaslať mailom žiadosť o
odpustenie na mailovú adresu prispevok@zdruzenieskolcslewisa.sk so stručným zdôvodnením a čestným
prehlásením, že sa finančná situácia Vašej rodiny zmenila natoľko, že zvýšený príspevok nedokážete
uhradiť. V tom prípade budete aj na budúci školský rok uhrádzať rodičovský príspevok v rovnakej výške
ako v školskom roku 2020/21.

Školné môžete uhradiť na naše číslo účtu, IBAN: SK13 1100 0000 0026 2505 8017 – Tatra banka.

Prosíme Vás, aby ste pri uhrádzaní školného vždy uviedli:

  • správny variabilný symbol, ktorý Vám bol vygenerovaný a poslaný mailom
  • účel platby, ktorým je meno a priezvisko Vášho dieťaťa.

Štipendium

Ak by ste chceli požiadať o štipendium, viac informácií nájdete tu:

Prehľad výšky školného a zápisného v uplynulých rokoch:

Školský rok   ZápisnéŠkolné   Nárast 2. dieťa   Nárast   
2010/2011600 €1500 €7.10%1300 €8.30%
2011/2012600 €1630 €8.70%1380 €6.20%
2012/2013650 €1720 €5.50%1460 €5.70%
2013/2014650 €1820 €5.80%1550 €6.00%
2014/2015650 €1900 €4.40%1610 €3.90%
2015/2016650 €1970 €3.70%1660 €3.10%
2016/2017650 €2050 €4.10%1720 €3.60%
2017/2018700 €2150 €4.80%1790 €4.07%
2018/2019700 €2300 €6.97%1920 €7.26%
2019/2020700 €2510 €9.13%2080 €8.33%
2020/2021700 €2650 €5.58%2200 €5.77%
2021/2022700 €2700 €1,9%2250 €2,3%

Daniel Bútora
zriaďovateľ