Vážení rodičia,

Správna rada Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa stanovila výšku školného na budúci školský rok 2024/2025 nasledovne:

  • ZÁPISNÉ pre nových študentov je 700 €
  • PRE 1. DIEŤA, študujúce na Bilgyme, je školné určené na 3 300 €
  • PRE 2. A ĎALŠIE DIEŤA, študujúce súčasne na Bilgyme, je školné 2 750 €
  • rodičia, ktorí majú na Bilgyme dve deti, teda zaplatia 3 300 € + 2 750 €, spolu 6 050 €.

V školnom je zarátaná aj cena učebníc cudzích jazykov.

Harmonogram úhrady školného

Správna rada zároveň stanovila nasledovný harmonogram úhrady príspevku na vzdelávanie:

1. splátka – splatná 30. júna, minimálne 50% z celej sumy
2. splátka – splatná 15. januára vo výške minimálne 50% z celej sumy

V odôvodnených prípadoch je možné dohodnúť individuálny splátkový kalendár.

Platobné údaje

Školné môžete uhradiť na naše číslo účtu, IBAN: SK13 1100 0000 0026 2505 8017 – Tatra banka.

Prosíme Vás, aby ste pri uhrádzaní školného vždy uviedli:

  • správny variabilný symbol, ktorý Vám bol vygenerovaný a poslaný mailom
  • účel platby, ktorým je meno a priezvisko Vášho dieťaťa.

Štipendium

Ak by ste chceli požiadať o štipendium, viac informácií nájdete tu:

Prehľad výšky školného a zápisného v uplynulých rokoch:

Školský rok   ZápisnéŠkolné   Nárast 2. dieťa   Nárast   
2010/2011600 €1500 €7.10%1300 €8.30%
2011/2012600 €1630 €8.70%1380 €6.20%
2012/2013650 €1720 €5.50%1460 €5.70%
2013/2014650 €1820 €5.80%1550 €6.00%
2014/2015650 €1900 €4.40%1610 €3.90%
2015/2016650 €1970 €3.70%1660 €3.10%
2016/2017650 €2050 €4.10%1720 €3.60%
2017/2018700 €2150 €4.80%1790 €4.07%
2018/2019700 €2300 €6.97%1920 €7.26%
2019/2020700 €2510 €9.13%2080 €8.33%
2020/2021700 €2650 €5.58%2200 €5.77%
2021/2022700 €2700 €1.9%2250 €2.3%
2022/2023700 € 2850 € 5.56% 2400 € 6.67%
2023/2024700 € 3150 €10.53%2600 €8.33%
2024/2025700 €3300 €4.76%2750 €5.77%

Zvýšenie poplatku ovplyvňujú

  • príspevok na regionálny príplatok pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov
  • medziročná inflácia