Vážení rodičia,

Správna rada Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa stanovila výšku školného na budúci školský rok 2020/2021 nasledovne:

  • ZÁPISNÉ pre nových študentov je 700 €
  • PRE 1. DIEŤA, študujúce na BilGym, je školné určené na 2.650 €
  • PRE 2. A ĎALŠIE DIEŤA, študujúce súčasne na BilGym, je školné 2.200 €
  • rodičia, ktorí majú na BilGym-e dve deti, teda zaplatia 2.650 € + 2.200 €, spolu 4.850 €.

V školnom je zarátaná aj cena učebníc cudzích jazykov.

Správna rada zároveň stanovila nasledovný harmonogram úhrady príspevku na vzdelávanie:

1. splátka – splatná 30.júna 2020, minimálne 50 percent z celej sumy
2. splátka – splatná 15. januára 2021 vo výške minimálne 50 percent z celej sumy

V odôvodnených prípadoch je možné dohodnúť individuálny splátkový kalendár.

Školné môžete uhradiť na naše číslo účtu, IBAN: SK13 1100 0000 0026 2505 8017 – Tatra banka. Prosíme Vás, aby ste pri uhrádzaní školného vždy uviedli:

  • správny variabilný symbol, ktorý Vám bol vygenerovaný a poslaný mailom
  • účel platby, ktorým je meno a priezvisko Vášho dieťaťa.

Ak by ste chceli požiadať o štipendium, viac informácií nájdete tu.

Prehľad výšky školného a zápisného v uplynulých rokoch

Školský rok    Zápisné Školné    Nárast  2. dieťa    Nárast   
2010/2011 600 € 1.500 € 7,10% 1.300 € 8,30%
2011/2012 600 € 1.630 € 8,70% 1.380 € 6,20%
2012/2013 650 € 1.720 € 5,50% 1.460 € 5,70%
2013/2014 650 € 1.820 € 5,80% 1.550 € 6,00%
2014/2015 650 € 1.900 € 4,40% 1.610 € 3,90%
2015/2016 650 € 1.970 € 3,70% 1.660 € 3,10%
2016/2017 650 € 2.050 € 4,10% 1.720 € 3,60%
2017/2018 700 € 2.150 € 4,80% 1.790 € 4,07%
2018/2019 700 € 2300 € 6,97% 1920 € 7,26%
2019/2020 700 € 2510 € 9,13% 2080 € 8,33%

Daniel Bútora
zriaďovateľ