Vážení rodičia,

Správna rada Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa stanovila výšku školného na budúci školský rok 2019/2020 nasledovne:

  • ZÁPISNÉ pre nových študentov je 700 €
  • PRE 1. DIEŤA, študujúce na BilGym, je školné určené na 2.510 €
  • PRE 2. A ĎALŠIE DIEŤA, študujúce súčasne na BilGym, je školné 2.080 €
  • rodičia, ktorí majú na BilGym-e dve deti, teda zaplatia 2.510 € + 2.080 €, spolu 4.590 €.

V školnom je zarátaná aj cena učebníc cudzích jazykov.

Školné bude splatné jednou z dvoch nasledovných alternatív:

      1. 50% výšky školného polročne (splatné k 30. júnu 2019 a k 15. januáru 2020)

      2. 100% školného ročne (splatné k 30. júnu 2019).

V odôvodnených prípadoch je možné dohodnúť individuálny splátkový kalendár.

Školné môžete uhradiť na naše číslo účtu, IBAN: SK13 1100 0000 0026 2505 8017 – Tatra banka. Prosíme Vás, aby ste pri uhrádzaní školného vždy uviedli:

  • správny variabilný symbol, ktorý Vám bol vygenerovaný a poslaný mailom
  • účel platby, ktorým je meno a priezvisko Vášho dieťaťa.

 

Ak by ste chceli požiadať o štipendium, viac informácií nájdete tu.

Prehľad výšky školného a zápisného v uplynulých rokoch

Školský rok    Zápisné Školné    Nárast  2. dieťa    Nárast   
2010/2011 600 € 1.500 € 7,10% 1.300 € 8,30%
2011/2012 600 € 1.630 € 8,70% 1.380 € 6,20%
2012/2013 650 € 1.720 € 5,50% 1.460 € 5,70%
2013/2014 650 € 1.820 € 5,80% 1.550 € 6,00%
2014/2015 650 € 1.900 € 4,40% 1.610 € 3,90%
2015/2016 650 € 1.970 € 3,70% 1.660 € 3,10%
2016/2017 650 € 2.050 € 4,10% 1.720 € 3,60%
2017/2018 700 € 2.150 € 4,80% 1.790 € 4,07%
2018/2019 700 € 2300 € 6,97% 1920 € 7,26%
2019/2020 700 € 2510 € 9,13% 2080 € 8,33%

Daniel Bútora
zriaďovateľ