Veríme, že byť človekom, znamená žiť vo vzťahoch, že stavanie mostov prospieva komunikácii viac, ako budovanie múrov. Naša škola chce byť inkluzívnym priestorom, ktorý ponúka bezbariérovosť, fyzickú (rampa, výťah, WC pre imobilných…) aj mentálnu, v ktorej je rozmanitosť vítaná.

Pre najbližšie roky sme získali prostriedky, ktoré umožnia štúdium na našej škole aj talentovaným študentom, ktorí si ho nemôžu finančne dovoliť. Predpokladáme, že ročne budeme vedieť udeliť približne desať štipendií v rámci „ŠTIPENDIA ZUZANY HARDOŠ KURNASOVEJ“ a štipendijného fondu našich študentov.

Štipendiá nie sú nárokovateľné. Pri výbere uchádzačov o štipendiá budeme posudzovať celkové poradie na prijímacích pohovoroch a sociálnu situáciu v rodine. Spolu s prihláškou je potrebné ako prílohu poslať aj stručný popis sociálnej situácie a overený doklad o príjme rodiny.

DOKLADY POTREBNÉ K ŽIADOSTI O ŠTIPENDIUM:

Žiadosť o štipendium – žiadosť na stiahnutie

Doklady o príjme rodičov, alebo zákonných zástupcov študenta:

  • Doklad z daňového úradu: „Výpis na účely priznania sociálneho štipendia pre žiakov stredných škôl“
  • Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa  za posledný kalendárny rok (napr. ročné zúčtovanie)
  • Potvrdenie z ÚPSVaR a sociálnej poisťovne o (ne)poberaní dávok (rodičovský príspevok, prídavky na deti, dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné, atď.)
  • Prípadné rozhodnutie súdu o výživnom

Žiadosti posielajte poštou, alebo mailom na tajomnik@bilgym.sk do 15.3.2018

Viac sa o našich projektoch dočítate v článkoch

Máme štipendiá, ĎAKUJEME

Deň otvorených dverí prvýkrát bezbariérový