Veríme, že byť človekom, znamená žiť vo vzťahoch, že stavanie mostov prospieva komunikácii viac, ako budovanie múrov. Naša škola chce byť inkluzívnym priestorom, ktorý ponúka bezbariérovosť, fyzickú (rampa, výťah, WC pre imobilných…) aj mentálnu, v ktorej je rozmanitosť vítaná.

ČO

Aj v školskom roku 2020/21 vieme prijať 10 – 15 študentov, ktorým budeme garantovať štipendium (v plnej výške – vrátane zápisného, alebo čiastočné) počas celého päťročného štúdia (ak nenastanú výrazné zmeny vo finančnej situácii rodiny).

KOMU

Hľadáme talentované a šikovné deti, ktoré sú odhodlané zabojovať o svoju budúcnosť.

Deti s telesným znevýhodnením, alebo deti z viacpočetných, či neúplných rodín.

Deti žijúce v rodinách v skromných finančných pomeroch.

AKÝM SPÔSOBOM

O každej žiadosti bude individuálne rozhodovať komisia, pričom zohľadní informácie o rodine (na základe prihlášky a referencií), sociálnu situáciu rodiny a umiestnenie / úspešnosť na prijímacích skúškach. Žiadateľom o štipendium bude rozhodnutie o udelení /neudelení oznámené spolu s výsledkami prijímacích skúšok.

DOKLADY POTREBNÉ K ŽIADOSTI O ŠTIPENDIUM:

Doklady o príjme rodičov, alebo zákonných zástupcov študenta:

  • Žiadosť o štipendium
  • Doklad z daňového úradu: „Výpis na účely priznania sociálneho štipendia pre žiakov stredných škôl“ (za rok 2018)
  • Potvrdenie z ÚPSVaR a sociálnej poisťovne o (ne)poberaní dávok (rodičovský príspevok, prídavky na deti, dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné, atď.) – za rok 2019
  • Prípadné rozhodnutie súdu o výživnom
  • Čestné prihlásenie o ďalších príjmoch rodiny (v prípade ak mala rodina v predmetnom roku ďalšie príjmy, okrem tých uvedených v predošlých prílohách)

KEDY

Žiadosti posielajte do 28.2.2020

mailom na katarina.moravkova@bilgym.sk,

alebo na adresu školy:

Katarína Morávková
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa
Haanova 28
851 04 Bratislava

Viac sa o našich projektoch dočítate v článkoch:

Bezbariérový Bilgym v hlavných správach RTVS

Máme štipendiá, ĎAKUJEME

Deň otvorených dverí prvýkrát bezbariérový