Veríme, že byť človekom, znamená žiť vo vzťahoch, že stavanie mostov prospieva komunikácii viac, ako budovanie múrov.
Naša škola chce byť inkluzívnym priestorom, ktorý ponúka bezbariérovosť, fyzickú (rampa, výťah, WC pre imobilných…) aj mentálnu, v ktorej je rozmanitosť nie len vítaná, ale žiadaná.

 

ČO sú to štipendiá?

Vďaka našim donorom sme boli od školského roku 2017/18 schopní každoročne udeľovať v priemere 10 nových štipendií. Aktuálne máme na Bilgyme 41 študentov, ktorým na štúdium (zápisné a školné) prispievajú naši donori alebo tieto náklady hradia v plnej výške. Aj v nasledujúcom školskom roku sa budeme snažiť udeliť štipendium pre ďalších študentov, ktorí by inak nemali možnosť na našej škole študovať, ale v našich očiach sú potrebnou súčasťou komunity Bilgymu.

KOMU je štipendium určené?

 • Pre talentovaných a šikovných mladých ľudí, ktorí sú odhodlaní zabojovať o svoju budúcnosť.
 • Mladých ľudí s telesným znevýhodnením, alebo študentov z viacpočetných, či neúplných rodín.
 • Mladých ľudí žijúcich v rodinách v skromných finančných pomeroch.

 •  

 •  

AKÝM SPÔSOBOM rozhodujeme o udeľovaní štipendia?

O každej žiadosti bude individuálne rozhodovať komisia, pričom potrebuje zohľadniť nasledovné vstupy, ktoré sú zároveň podmienkou udelenia štipendia.

1. Informácie o rodine a sociálnu situáciu rodiny na základe:

 • Žiadosti o štipendium
 • Všetkých dokladov uvedených v inštrukciách (doručených spoločne so žiadosťou)
 • Referencií uvedených žiadateľmi v žiadosti
 • Osobného rozhovoru

2. Umiestnenie / úspešnosť na prijímacích skúškach (pri nových žiadateľoch)

3. Preukázanú snahu v akademickom a osobnostnom progrese (pri žiadateľov už študujúcich na Bilgyme).

 
 

 VEDELI A CHCELI BY STE NA ŠTIPENDIÁ PRISPIEŤ?

Vďaka! Použite na to prosím nasledovný fundraisingový účet:

 • IBAN: SK89 1100 0000 0029 4700 5372 
 • Poznámka (podľa účelu vašej platby):  stipendia
 

 

VIAC O NAŠICH PROJEKTOCH sa dočítate v článkoch:

Bezbariérový Bilgym v hlavných správach RTVS

Máme štipendiá, ĎAKUJEME

Deň otvorených dverí prvýkrát bezbariérový