Veríme, že byť človekom, znamená žiť vo vzťahoch, že stavanie mostov prospieva komunikácii viac, ako budovanie múrov.
Naša škola chce byť inkluzívnym priestorom, ktorý ponúka bezbariérovosť, fyzickú (rampa, výťah, WC pre imobilných…) aj mentálnu, v ktorej je rozmanitosť nie len vítaná, ale žiadaná.

ČO sú to štipendiá?

Vďaka našim donorom sme od školského roku 2017/18 schopní každoročne udeľovať v priemere 10 nových štipendií. Aktuálne máme na Bilgyme 32 študentov, ktorým na štúdium (zápisné a školné) prispievajú naši donori alebo tieto náklady hradia v plnej výške. Aj v školskom roku 2020/21 máme možnosť takto podporiť 10-15 študentov.

KOMU je štipendium určené?

  • Pre talentovaných a šikovných mladých ľudí, ktorí sú odhodlaní zabojovať o svoju budúcnosť.
  • Mladých ľudí s telesným znevýhodnením, alebo študentov z viacpočetných, či neúplných rodín.
  • Mladých ľudí žijúcich v rodinách v skromných finančných pomeroch.

AKÝM SPÔSOBOM rozhodujeme o udeľovaní štipendia?

O každej žiadosti bude individuálne rozhodovať komisia, pričom potrebuje zohľadniť nasledovné vstupy, ktoré sú zároveň podmienkou udelenia štipendia.

Informácie o rodine a sociálnu situáciu rodiny na základe:

  1. Žiadosti o štipendium
  2. Všetkých dokladov uvedených v inštrukciách (doručených spoločne so žiadosťou)
  3. Referencií uvedených žiadateľmi v žiadosti
  4. Osobného rozhovoru

Umiestnenie / úspešnosť na prijímacích skúškach (pri nových žiadateľoch)

Preukázanú snahu v akademickom a osobnostnom progrese (pri žiadateľov už študujúcich na Bilgyme).

Viac sa o našich projektoch dočítate v článkoch:

Bezbariérový Bilgym v hlavných správach RTVS

Máme štipendiá, ĎAKUJEME

Deň otvorených dverí prvýkrát bezbariérový