Na základe usmernenia MŠ SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie na stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 riaditeľ strednej školy po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejňuje 7.5.2020 upravené kritériá prijímacieho konania.

Upravené kritériá zverejňujeme na webe našej školy a všetkých záujemcov, ktorí si dali prihlášku na našu školu, informujeme aj elektronicky.

……………………………………………………………………

Prijímací proces

V školskom roku 2020/2021 otvoríme 6 tried po 16 študentov. V prvom kole prijímacieho konania prijímame prvých 80 študentov, zvyšné miesta sú zriaďovateľské, určené na odvolací proces. Ak sa pozvaný/á kandidát/-ka na zápis v stanovenom termíne bez odôvodnenia nedostaví, uvoľní sa jeho miesto pre ďalších kandidátov.

Kritériá prijímacieho konania

V prijímacom konaní zohľadníme podľa rozhodnutia MŠ známky zo ZŠ (slovenský jazyk a matematika), celkový prospech, ako aj vlastné kritérium školy.

Súčasťou vlastného kritéria školy sú:

  • Písomné domáce zadanie (potrebné zaslať vopred elektronicky do 18. mája 2020 do 23.59)
  • Test všeobecných študijných predpokladov
  • Test z anglického jazyka
  • Osobnostný dotazník (overované online, v odôvodnených prípadoch prezenčne, 20. mája 2020)

U žiakov, prichádzajúcich z CZŠ Narnia, zohľadníme v rámci vlastného kritériá školy aj podklady a hodnotenia, vypracované CZŠ Narnia.

Pokyny k prijímaciemu konaniu (časti vlastné kritériá školy) nájdete tu.

Termíny prijímacieho konania na päťročný bilingválny študijný program: 

  • do 15. mája 2020 – možnosť presunu prihlášky v rámci stredných škôl
  • 16. mája 2020 – zverejnenie pokynov k vypracovaniu domáceho zadania a k online testovaniu
  • 18. mája 2020 – odovzdanie domáceho zadania (musí byť elektronicky doručené najneskôr do 23.59)
  • 20. mája 2020 – online testovanie (všeobecné študijné predpoklady, anglický jazyk, osobnostný profil)

– prezenčné testovanie v priestoroch školy ako alternatíva pre študentov, ktorí nie sú v odôvodnených prípadoch schopní zúčastniť sa online testovania

  • do 29. mája 2020 – riaditeľ školy zverejní na webe školy zoznam prvých 80 uchádzačov o štúdium podľa získaných bodov, ktorí splnili kritériá prijatia a zároveň doručí týmto uchádzačom rozhodnutie o prijatí
  • do 4. júna 2020 – uchádzač alebo jeho  zákonný zástupca doručí potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium

Odvolací proces

V rámci odvolacieho procesu budeme zohľadňovať aj vlastné kritérium školy a úspechy v akademických, športových a umeleckých súťažiach.

Zápis 

Termín zápisu do 1. ročníka 2020/21: bude oznámený

Informácie o štipendiách

Profil absolventa a adepta Bilgymu