V školskom roku 2024/2025 otvoríme 6 prváckych tried po 17 študentov. Akých žiakov hľadáme a aký je profil absolventa našej školy, si môžete prečítať v nasledujúcom dokumente:

PODANIE PRIHLÁŠKY:

Žiaci ZŠ

 • do 20. 3. – podajú prihlášku jedným z nasledovných spôsobov:
  a) elektronicky – zadáva sa v systéme aSc agenda – edupage (návod)
  b) pokiaľ neviete podať prihlášku cez Edupage, môžete ju podať v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR s podpismi oboch zákonných zástupcov

Žiaci 8-ročných gymnázií

* Ak má dieťa iba jedného zákonného zástupcu, alebo z objektívnych príčin nie je možné získať podpis druhého zákonného zástupcu – pridajte iba jeden podpis, vyškrtnite druhý. Ku prihláške budete musieť pripojiť “Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu” alebo kópiu rozhodnutia súdu o obmedzení, pozastavení práv.

PRIJÍMACIE KONANIE:

 • 29. 4. 2024 (pondelok) – Prvý termín prijímacieho konania na päťročný bilingválny študijný program
 • 9. 5. 2024 (štvrtok) – Druhý termín prijímacieho konania na päťročný bilingválny študijný program pre tých, ktorým nevyhovuje predošlý termín

Súčasťou prijímacieho konania je:

 • písomný test predpokladov z anglického jazyka
 • písomný test predpokladov zo slovenského jazyka
 • písomný test predpokladov z matematiky
 • písomný test všeobecných študijných predpokladov
 • písomný osobnostný profil
 • písomný individualizovaný vstup (typu esej, dotazník…) – za účelom bližšieho spoznania záujemcu.

Hodnotenie uchádzača a určenie celkového počtu bodov v prijímacom konaní zahŕňa:

 • 90 % – výsledok písomnej časti prijímacieho konania
 • 10 % – študijné výsledky zo ZŠ
 • Extra body – umiestnenie na súťažiach a olympiádach

U uchádzačov, ktorí spolu s prihláškou požiadajú o úpravu prijímacieho konania, sa bude prihliadať na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (dyslexia, dysortografia, dysgrafia a pod.)

Ukážky z testov na prijímacie skúšky – slovenský jazyk
Ukážky z testov na prijímacie skúšky – matematika
Ukážky z testov na prijímacie skúšky – anglický jazyk
Ukážky z testov na prijímacie skúšky – všeobecné študijné predpoklady
Ukážky z testov na prijímacie skúšky 2020 – matematika a všeobecné študijné predpoklady
Ukážka zadania – esej
Ukážky testov v anglickej verzii (pre zahraničných študentov)

ZÁPIS

Prvých 90 uchádzačov s najvyšším počtom bodov dostane pozvánku na zápis do prvého ročníka, ďalších 12 miest je zriaďovateľských. Pokyny k zápisu dostanú pozvaní uchádzači spolu s pozvánkou na zápis. Zápis do 1. ročníka sa uskutoční 28. mája (utorok).

Ak sa pozvaný kandidát/-ka na zápis v stanovenom termíne bez zdôvodnenia nedostaví, uvoľní sa jeho miesto pre ďalších kandidátov.

ŠTIPENDIÁ

Aj v nasledujúcom školskom roku sa budeme snažiť udeliť štipendium pre ďalších študentov, ktorí by inak nemali možnosť na našej škole študovať, ale v našich očiach sú potrebnou súčasťou komunity Bilgymu. O štipendiách a podmienkach na jeho získanie sa môžete dozvedieť viac na stránke – Štipendiá – Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa (bilgym.sk)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Odpovede na rôzne často kladené otázky nájdete na: Často kladené otázky – Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa (bilgym.sk)