V školskom roku 2021/2022 otvoríme 6 prváckych tried po 17 študentov. Ak sa pozvaný/á kandidát/-ka na zápis v stanovenom termíne bez zdôvodnenia nedostaví, uvoľní sa jeho miesto pre ďalších kandidátov.

V prijímacom konaní zohľadníme okrem výsledkov z prijímacích testov aj školský prospech a úspechy v akademických, športových a umeleckých súťažiach.

Žiaci ZŠ
Prihlášku na tlačive schválenom ministerstvom školstva je potrebné odovzdať do 20. februára 2021 riaditeľovi základnej školy, ktorú dieťa v súčasnosti navštevuje.

Žiaci osemročných gymnázií
Uchádzač, ktorý navštevuje osemročné gymnázium si podáva žiadosť o prestup na Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa do 28. februára 2021.

Súčasťou prijímacieho konania je:

  • test z anglického jazyka,
  • test všeobecných študijných predpokladov

Test všeobecných študijných predpokladov v sebe zahŕňa skúšku z jazykových, matematických a všeobecných študijných predpokladov v rozsahu učiva 1.- 8.ročníka základnej školy.

Rodič / zákonný zástupca žiaka môže súčasne s podaním prihlášky na školu požiadať o úpravu prijímacieho konania z dôvodu špecifických potrieb žiaka. Bližšie informácie spolu so žiadosťou nájdete tu: žiadosť o úpravu prijímacích pohovorov

Termín prijímacieho konania na päťročný bilingválny študijný program: pravdepodobne 23.3.2021
Termín podania prihlášok: 28.2.2021
Zápis do 1. ročníka 2021/22: 31.3.2021

Informácie o štipendiách

Profil absolventa a adepta Bilgymu

Ukážky z testov na prijímacie skúšky – slovenský jazyk
Ukážky z testov na prijímacie skúšky – matematika
Ukážky z testov na prijímacie skúšky – anglický jazyk
Ukážky z testov na prijímacie skúšky – všeobecné študijné predpoklady