V školskom roku 2021/2022 otvoríme 6 prváckych tried po 17 študentov. Ak sa pozvaný/á kandidát/-ka na zápis v stanovenom termíne bez zdôvodnenia nedostaví, uvoľní sa jeho miesto pre ďalších kandidátov.

Akých žiakov hľadáme a aký je profil absolventa našej školy, si môžete prečítať v nasledujúcom dokumente:

PODANIE PRIHLÁŠKY

Žiaci ZŠ
Prihlášku na tlačive schválenom ministerstvom školstva je potrebné odovzdať do 8. apríla 2021 riaditeľovi základnej školy, ktorú dieťa v súčasnosti navštevuje.

Žiaci osemročných gymnázií
Uchádzač, ktorý navštevuje osemročné gymnázium si podáva žiadosť o prestup na Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa do 16. apríla 2021.

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Rodič / zákonný zástupca žiaka môže súčasne s podaním prihlášky na školu požiadať o úpravu prijímacieho konania z dôvodu špecifických potrieb žiaka. Bližšie informácie spolu so žiadosťou nájdete tu: žiadosť o úpravu prijímacích pohovorov

PRIJÍMACIE KONANIE

Prvý termín prijímacieho konania na päťročný bilingválny študijný program – 05.5. a 6.5.2021
Druhý termín prijímacieho konania na päťročný bilingválny študijný program, pre tých ktorým nevyhovuje predošlý termín – 12.5.2021

Súčasťou prijímacieho konania je:

  • písomný test z anglického jazyka,
  • písomný test všeobecných študijných predpokladov
  • individualizovaný vstup (typu esej, dotazník…) – za účelom bližšieho spoznania záujemcu.

Test všeobecných študijných predpokladov v sebe zahŕňa skúšku z jazykových, matematických a všeobecných študijných predpokladov v rozsahu učiva 1.- 8.ročníka základnej školy.

Hodnotenie uchádzača a určenie celkového počtu bodov v prijímacom konaní zahŕňa:

  • 90 % – výsledok písomnej časti prijímacieho konania
  • 10 % – študijné výsledky zo ZŠ
  • Extra body – umiestnenie na súťažiach a olympiádach

U uchádzačov, ktorí spolu s prihláškou požiadajú o úpravu prijímacieho konania, sa bude prihliadať na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
(dyslexia, dysortografia, dysgrafia a pod.).

Podmienky prijímacieho konania sa môžu zmeniť na základe aktuálnej situácie.

Ukážky z testov na prijímacie skúšky – slovenský jazyk
Ukážky z testov na prijímacie skúšky – matematika
Ukážky z testov na prijímacie skúšky – anglický jazyk
Ukážky z testov na prijímacie skúšky – všeobecné študijné predpoklady
Ukážky z testov na prijímacie skúšky 2020 – matematika a všeobecné študijné predpoklady


ZÁPIS

Zápis do 1. ročníka 2021/22 sa uskutoční 17.-18.mája 2021 na galérii našej školy.
Prvých 90 uchádzačov s najvyšším počtom bodov dostane pozvánku na zápis do prvého ročníka, ďaľších 12 miest je zriaďovateľských.
Pokyny k zápisu dostanú pozvaní uchádzači spolu s pozvánkou na zápis. Po odovzdaní zápisného lístka, zaplatení zápisného a podpísaní Zmluvy o štúdiu budú úspešní kandidáti prijatí na štúdium v školskom roku 2021/2022.

Ak sa pozvaný kandidát/-ka na zápis v stanovenom termíne bez zdôvodnenia nedostaví, uvoľní sa jeho miesto
pre ďalších kandidátov.

ŠTIPENDIÁ

Aj v nasledujúcom školskom roku sa budeme snažiť udeliť štipendium pre ďalších študentov, ktorí by inak nemali možnosť na našej škole študovať, ale v našich očiach sú potrebnou súčasťou komunity Bilgymu. Tento rok sme sa rozhodli na tento účel zbierať aj 2%, aby sme mohli pomôcť študentom Bilgymu, ktorí si nemôžu v dôsledku pandémie dovoliť zaplatiť plnú výšku školného alebo všetky výdavky spojené so štúdiom. Ak sa chcete o štipendiách a podmienkach na jeho získanie dozvedieť viac, navštívte našu stránku – Štipendiá – Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa (bilgym.sk)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Odpovede na rôzne často kladené otázky nájdete na: Často kladené otázky – Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa (bilgym.sk)