Vážení rodičia,

Správna rada Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa stanovila výšku školného na budúci školský rok 2017/2018 nasledovne:

  • ZÁPISNÉ pre nových študentov je 700 €
  • PRE 1. DIEŤA, študujúce na BilGym, je školné určené na 2.150 € (pozn.: cez štipendijný fond v rámci našich možností podporujeme talentovaných študentov)
  • PRE 2. A ĎALŠIE DIEŤA, študujúce súčasne na BilGym, je školné 1.790 €
  • rodičia, ktorí majú na BilGym-e dve deti, teda zaplatia 2.150 € + 1.790 €, spolu 3.940 €.

V školnom je zarátaná aj cena učebníc cudzích jazykov.

 

Školné bude splatné jednou z dvoch nasledovných alternatív:

      1. 50% výšky školného polročne (splatné k 30. júnu 2017 a k 15. januáru 2018)

      2. 100% školného ročne (splatné k 30. júnu 2017).

V odôvodnených prípadoch je možné dohodnúť individuálny splátkový kalendár.

Školné môžete uhradiť na naše číslo účtu, IBAN: SK13 1100 0000 0026 2505 8017 – Tatra banka. Prosíme Vás, aby ste pri uhrádzaní školného vždy uviedli správny variabilný symbol, ktorým je dátum narodenia Vášho dieťaťa (nie rodné číslo), v tvare DDMMRRRR (napr. 15. marca 1992 ako 15031992) a účel platby, ktorým je meno a priezvisko Vášho dieťaťa.

Prehľad výšky školného a zápisného v uplynulých rokoch

Školský rok       

Zápisné         

Školné          Nárast          2. dieťa          Nárast      
2010/2011

600 €

1.500 € 7,1 % 1.300 € 8,3 %
2011/2012

600 €

1.630 € 8,7 % 1.380 € 6,2 %
2012/2013

650 €

1.720 € 5,5 % 1.460 € 5,7 %
2013/2014 650 € 1.820 € 5,8 % 1.550 € 6,0 %
2014/2015 650 € 1.900 € 4,4 % 1.610 € 3,9 %
2015/2016 650 € 1.970 € 3,7 % 1.660 € 3,1 %
2016/2017 650 € 2.050 € 4,1 % 1.720 € 3,6 %

Daniel Bútora
zriaďovateľ