ZÁPIS HODNOTENIA V ASc SYSTÉME 

 

Na zaznamenávanie známok budeme v tomto školskom roku využívať špecializovaný softvér ASc Známky. Jeho výhodou je,  okrem možnosti nastavenia kategórie a váhy známky v rámci predmetu, okamžitý transport výsledkov na webové rozhranie, ku ktorému má prístup rodič aj študent. Taktiež sme zjednotili prístup k vzdelávacím výsledkom, dochádzke či možnosti objednávky stravy do jedného prístupového konta v rámci stránky:
https://cslewis.edupage.org/login/index.php

Študentom sa odporúča používať tzv. “Buddy System” (každý študent má kontakt na spoľahlivého spolužiaka, ktorý ho v prípade absencie informuje o dianí v škole a zároveň mu zhromažďuje a následne odovzdá všetky potrebné učebné materiály), keďže v prípade neprítomnosti na vyučovaní je ich zodpovednosťou zistiť si, čo sa na hodinách preberalo a aké zadania je potrebné vypracovať.

Vyučujúci v  procese hodnotenia používajú 4 základné kategórie:

Homework/Domáca úloha  20%

  • Do tejto kategórie sa zaraďujú domáce úlohy, ktoré si vyžadujú dlhodobejšiu prípravu; sú to individuálne zadania (študenti pracujú s rôznymi textami a potom o nich referujú v triede, eseje, projekty, príprava cvičení na opakovanie, reporty, portfóliá, blogy, správy z exkurzií, výskum, zápis a analýza zadaných problémov, atď.).

Classwork and Non-academic factors/Práca na hodine a neakademické faktory 20%

  • Táto kategória umožňuje ohodnotiť prácu študentov na hodine. Hodnotí sa, ako študenti pracujú s literatúrou (práca s rôznymi textami a zdrojmi informácií), ako robia pokusy, zapájajú sa do opakovania, aká je kvalita ich prezentácií, ako sa zapájajú do diskusií, vypĺňajú pracovné hárky, atď.
  • V tejto kategórii je možné tiež oceniť snahu a veľké úsilie študentov, prácu navyše, ktorú urobia, ako aj to, či splnili základné a nevyhnutné požiadavky učiteľa (napr. či si priniesli potrebné pomôcky na hodinu, napísali domácu úlohu).

Quizzes/Kvízy   25%

  • Sú veľmi krátke písomky, tzv. „kontrolky“, ktoré študentom i vyučujúcemu poskytujú potrebnú spätnú väzbu o úrovni pochopenia čerstvo prebraného učiva. Sú súčasťou formatívneho (priebežného) hodnotenia a môžu mať rozličnú podobu: písomnú alebo ústnu (tradičné otázky, výber z viacerých možností, otázky s odpoveďami pravda/nepravda, „mind maps“, atď.). 

Tests /Testy   35%

  • Testy sú súčasťou sumatívneho (záverečného) hodnotenia. Píšu sa na konci väčšieho tematického celku (koniec lekcie, bloku, atď.) a hodnotia základné a trvalé vedomosti. Okrem tradičného “papierového testu” sa do tejto kategórie môžu samozrejme zaraďovať aj prezentácie, panelové diskusie, pokusy, elektronické portfóliá, rolové hry, atď 

Vyučujúci sú povinní (v súlade s Metodickým pokynom č. 8/2009-R zo 14. mája 2009) študentov vopred informovať o obsahu, forme a termíne kvízov a testov. Učiteľ môže zaviesť aj pravidlo (študenti o ňom musia byť upovedomení), že kvízy budú písať pravidelne vo vopred dohodnutom intervale/ termíne.

V akademickom roku 2010/2011 je možné priraďovať jednotlivým zadaniam v rámci jednej kategórie rôzne váhy dôležitosti (vplyvu na celkovú známku), ale len po predchádzajúcom dohovore so školským koordinátorom hodnotenia.

Na zaznamenávanie známok používame na našej škole od roku 2004 špeciálny softvér pre vzdelávacie inštitúcie.Vďaka programu Grade Pro môžeme vytvoriť elektronický klasifikačný hárok, ktorý vyučujúcim umožňuje robiť lepšie a informovanejšie rozhodnutia, určovať váhu zadaní, komunikovať efektívnejšie a profesionálnejšie so študentmi a ich právnymi zástupcami. Systém zároveň zaručuje správnosť výpočtov konečnej známky i objektivitu hodnotenia.

Dodržiavanie zásad akademickej čestnosti je jedným zo základných aspektov procesu učenia a od všetkých študentov sa očakáva ich dodržiavanie. Porušenie zásad akademickej čestnosti zahŕňa:

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web