Štúdium v zahraničí

Ak rozmýšľate, že by ste časť štúdia absolovovali v zahraničí, pozorne si prečítajte nasledujúce základé informácie.

 

V prípade záujmu o štúdium v zahraničí zákonný zástupca/plnoletý žiak vyplní žiadosť, ktorá je dostupná na sekretariáte školy a na webstránke školy (časť Formuláre)

 • Študent si v zahraničí vyberá predmety, ktoré zodpovedajú učebnému plánu našej školy. Riaditeľ školy môže po posúdení učebných plánov a po prerokovaní v pedagogickej rade povoliť žiakovi absolvovať časť štúdia na obdobnej škole v zahraničí
 • Riaditeľ  môže po porovnaní učebného plánu našej školy a školy v zahraničí nariadiť opakovanie ročníka v prípade, že sú veľké rozdiely, preto je študent povinný zoznam predmetov poslať ešte pred nástupom alebo najneskôr do 1 mesiaca od nástupu žiaka na školu v zahraničí.
 • Štúdium v zahraničí sa vždy povoľuje maximálne na jeden školský rok
 • Po jeho uplynutí je študent povinný absolvovať komisionálne skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a dvoch ďalších predmetov, ktoré určí riaditeľ školy a ukončiť tak ročník na svojej kmeňovej škole
 • Komisionálne skúšky je žiak povinný absolvovať po návrate zo zahraničia posledný augustový týždeň. Presný termín skúšok určí riaditeľ školy a informuje o tom zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka minimálne 30 pracovných dní vopred
 • 3 komisionálne skúšky študent absolvuje aj keď študuje len 1. polrok. Skúšky bývajú zvyčajne v termíne od 15. februára do 31. marca daného školského roka.
 • Štúdium v zahraničí sa môže povoliť aj opakovane, ale vždy len po úspešnom ukončení ročníka
 • Ak do zahraničia odchádza študent 4. ročníka a chce v danom školskom roku maturovať, musí ešte pred svojim odchodom odovzdať vyplnenú prihlášku na maturitnú skúšku školskému koordinátorovi maturít.
 • Ak študent odchádza len na jeden polrok, odporúča sa prvý polrok, nie druhý
 • Školné:

– ak študent odchádza na jeden polrok – platí celé školné          

– ak študent odchádza na cely šk. rok  – platí polovicu školného

 

 • Neodporúča sa študovať v krajine, ktorá je na južnej pologuli (Austrália, Brazília a pod), keďže tam je šk. rok časovo rozdielny, začína sa napr. v januári, potom nie je možné s presnosťou určiť, v ktorom ročníku študent bol.
 • Po návrate zo zahraničia je povinnosťou žiaka odovzdať do 15. februára / 30. augusta riaditeľovi školy potvrdenie zo školy v zahraničí, odkedy/dokedy tam študoval, aké predmety absolvoval, aký bol obsah predmetov a akými výsledkami štúdium ukončil
 • Po absolvovaní 1. polroku v zahraničí odporúčame nastúpiť do školy po zimných prázninách, účasť na vyučovaní pomôže rýchlejšej adaptácii žiaka na slovenský školský systém a príprave na 2. polrok. Nástup do 2. polroka je povinný od 1. februára.

 

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web