Rada školy

Rada školy je zriadená podľa § 57 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Je iniciatívnym, poradným orgánom, ktorý presadzuje

záujmy žiakov, rodičov, pedagogických aj nepedagpgických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy:

 

  • zástupcovia pedagogických pracovníkov: Zuzana Anettová,  Dušan Jurčo
  • zástupkyňa nepedagogických pracovníkov: Lýdia Madajová
  • zástupcovia rodičov: Renata Kubáň, Viera Hojnošová
  • zástupca študentov: Vesna Jarina
  • zástupcovia zriaďovateľa: Miroslav Havelka, Daniel Laco, Daniel Bútora.

Zapisnica z RŠ 22.10.2015

Zápisnica z 9.12.2014

Zápisnica z 18.3.2014

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web