Anglický program

Päťročný bilingválny program pozostáva z intenzívnej jazykovej prípravy, ktorá má umožniť študentom študovať odborné predmety v anglickom jazyku, úspešne zmaturovať podľa požiadaviek Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zároveň byť úspešní pri získavaní jazykových certifikátov uznávaných v Európskej únii a v USA. 

 

BILINGVÁLNY PROGRAM V 1. ROČNÍKU

 

Cieľ výučby:

• intenzívna jazyková príprava,

• rozvoj základných jazykových zručností (čítanie a posluch s porozumením, písanie a hovorenie),

• štúdium jazyka ako prostriedku na komunikáciu,

• výučba jazyka v zmysluplnom kontexte, prepojenie jazyka a života,

• adaptácia na systém práce na bilingválnom gymnáziu (testovanie, percentuálne hodnotenie).

 

Týždenná dotácia anglického jazyka v 1. ročníku je 13 hodín. V rámci týchto hodín študenti študujú nasledujúce predmety:

• Course Book – Anglický jazyk

• Grammar – Gramatika

• Speaking – Konverzácie

1. Public speaking – Rétorika

• Literature and Writing – Literatúra a písanie

• Global Studies – Globálne štúdie

2. Learning skills – učebné zručnosti

 

Študenti sú rozdelení do troch tried a v rámci tried ďalej do skupín podľa úrovne zvládnutia anglického jazyka pri testovaní (písomnom a ústnom) po prijímacích skúškach – tzv. Placement Test.

Na konci 1. polroku budú študenti pretestovaní z anglického jazyka tzv. Tracktest-om.  Výsledok tohto testu je spätnou väzbou pre študentov i učiteľov a má len informatívny charakter. Študenti za vykonanie testu dostanú známku za domácu úlohu.

Na konci 2. polroku vykonajú študenti koncoročný test, tzv. Summer semester test (SST). Test pozostáva z častí: posluch, čítanie, gramatika, slovná zásoba, písanie a rozprávanie. Váha tohto testu je 30% z celkového hodnotenia predmetu Anglický jazyk.

 

BILINGVÁLNY PROGRAM V 2.—5. ROČNÍKU

 

Rozdelenie študentov druhého ročníka

Zadelenie študentov do skupín bolo urobené na základe vstupov učiteľov anglického jazyka a učiteľov náboženstva a etiky

 

Rozdelenie študentov tretieho ročníka

 Študenti budú rozdelení do troch skupín, na základe doterajších výkonov a celkového záujmu o prírodovedné predmety. Veríme, že takéto rozdelenie nám umožní viac prispôsobiť metódy a obsah vyučovania potrebám a možnostiam jednotlivých našich študentov.

Skupinu A považujeme z hľadiska obsahu vyučovania za základnú. Vyučovanie v tejto skupine prebehne v súlade s minimálnymi požiadavkami definovanými v Štátnom vzdelávacom programe. Do skupiny A sú zaradení študenti, u ktorých sa nepredpokladá  výraznejší záujem o ďalšie štúdium v oblasti prírodných vied a techniky.

Skupiny B a C sú z hľadiska výberu študentov navzájom úplne rovnocenné, boli do nich zaradení študenti, ktorí majú hlbší záujem o prírodovedné predmety a techniku, vrátane štúdia medicíny. V týchto skupinách sa bude vyučovať v súlade s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu, ale zároveň predpokladáme možnosť tento program rozšíriť a rozvíjať na základe preukázaných schopností študentov a ich záujmu Klasifikácia (známkovanie) v skupinách B a C prebehne iba na úrovni požiadaviek, ktoré sú definované v Štátnom vzdelávacom programe, teda na tej istej úrovni ako v skupine A.

Toto delenie bude platiť aj na iné predmety, na ktorých sa študenti delia na 3 skupiny v rámci ročníka. 

 

Rozdelenie študentov štvrtého ročníka

Študenti boli z dôvodu zdynamizovania študijných skupín a vzájomných vzťahov prerozdelení do nových anglických jazykových na základe vstupov učiteľa náboženstva a etiky a ďalších učiteľov, ktorí študentov učili v šk. roku 2015/16.

 

V 2. – 5. ročníku sú samotné hodiny anglického jazyka zredukované na 5 hodín do týždňa, ktoré sa vnútorne členia nasledovne:

 

V 2. ročníku na:

• Coursebook – Anglický jazyk (učebnica Life Upper-Intermediate, lekcie 1-6)

• American Literature – Americká literatúra a americké reálie

Na konci 2. polroku budú študenti obhajovať semestrálny medzipredmetový projekt, ktorý bude tvoriť 15% finálneho hodnotenia anglického jazyka.

 

V 3. ročníku na:

• Coursebook – Anglický jazyk (učebnica Life Upper-Intermediate,  lekcie 7-12) 

• British Literature – Britská literatúra

Na konci 1. polroku budú študenti pretestovaní z anglického jazyka tzv. Tracktest-om.  Výsledok tohto testu je spätnou väzbou pre študentov i učiteľov a má len informatívny charakter. Študenti za vykonanie testu dostanú známku za domácu úlohu.

Na konci 2. polroku vykonajú študenti koncoročný test, tzv. Mock FCE test pod vedením lektorov z British Council-u. Test je na úrovni B2 a pozostáva z častí: posluch, čítanie, gramatika, slovná zásoba, písanie a rozprávanie. Váha tohto testu je 20% z celkového hodnotenia predmetu Anglický jazyk.

 

Vo 4. ročníku

• Course Book – Anglický jazyk (učebnica Cambridge Objective Advanced, lekcie 1-16) – príprava na písomnú časť maturitnej skúšky a úspešné zvládnutie skúšky CAE 

• Critical Reading and Writing – kritické čítanie a písanie – doplňujúca príprava na písomnú a ústnu maturitu zameraná na kritické myslenie a argumentáciu

Na konci 2. polroku vykonajú študenti koncoročný test, tzv. Summer semester test (SST). Test pozostáva z častí: posluch, čítanie, gramatika, slovná zásoba a písanie. Test je na úrovni C1 a jeho váha je 20% z celkového hodnotenia predmetu Anglický jazyk.

 

V 5. ročníku

• Course Book – Anglický jazyk (učebnica Cambridge Objective Advanced, lekcie 17-25) – príprava na písomnú časť maturitnej skúšky a úspešné zvládnutie skúšky CAE 

• Revision Seminar – opakovací seminár zameraný na opakovanie maturitných otázok a rozširovanie slovnej zásoby, príprava na ústnu maturitnú skúšku

Študenti budú maturovať z anglického jazyka na úrovni C1. Taktiež majú možnosť prihlásiť sa na základnú alebo odbornú štátnu jazykovú skúšku.

Na konci 1. polroku vykonajú študenti polročný test, tzv. Exit test. Test pozostáva z častí: posluch, čítanie, gramatika, slovná zásoba a písanie. Test je na úrovni C1 a jeho váha je 20% z celkového hodnotenia predmetu Anglický jazyk.

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web