Anglický program

Päťročný bilingválny program pozostáva z intenzívnej jazykovej prípravy, ktorá má umožniť študentom študovať odborné predmety v anglickom jazyku, úspešne zmaturovať podľa požiadaviek Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zároveň byť úspešní pri získavaní jazykových certifikátov uznávaných v Európskej únii a v USA. 

 

BILINGVÁLNY PROGRAM V 1. ROČNÍKU

 

Cieľ výučby:

 •  intenzívna jazyková príprava,
 • rozvoj základných jazykových zručností (čítanie a posluch s porozumením, písanie a hovorenie),
 • štúdium jazyka ako prostriedku na komunikáciu,
 • výučba jazyka v zmysluplnom kontexte, prepojenie jazyka a života,
 • adaptácia na systém práce na bilingválnom gymnáziu (testovanie, percentuálne hodnotenie).

Týždenná dotácia anglického jazyka v 1. ročníku je 13 hodín. V rámci týchto hodín študenti študujú nasledujúce predmety:

 • Course Book – Anglický jazyk
 • Grammar – Gramatika
 • Speaking – Konverzácie
 • Public speaking – Rétorika
 • Learning skills – učebné zručnosti
 • Literature and Writing – Literatúra a písanie
 • Global Studies – Globálne štúdie
 • Learning skills – učebné zručnosti

Študenti sú rozdelení do šiestich tried a v rámci tried ďalej do 6 skupín podľa úrovne zvládnutia anglického jazyka (A-F) pri testovaní (písomnom a ústnom) počas /po prijímacích skúškach – tzv. Placement Test.

 

Na konci 1. polroku budú študenti pretestovaní z anglického jazyka tzv. Tracktest-om.  Výsledok tohto testu je spätnou väzbou pre študentov i učiteľov a má len informatívny charakter. Študenti za vykonanie testu dostanú známku za domácu úlohu.

 

Na konci 2. polroku vykonajú študenti koncoročný test, tzv. Summer semester test (SST). Test pozostáva z častí: posluch, čítanie, gramatika, slovná zásoba, písanie a rozprávanie. Váha tohto testu je 30% z celkového hodnotenia predmetu Anglický jazyk.

 

BILINGVÁLNY PROGRAM V 2.—5. ROČNÍKU

 

V 2. – 5. ročníku sú samotné hodiny anglického jazyka zredukované na 5 - 6 hodín do týždňa, ktoré sa vnútorne členia nasledovne:

 

V 2. ročníku na (5 hodín / týždeň):

 • Coursebook – Anglický jazyk (Global Advanced, lekcie 1-6)
 • American Literature – Americká literatúra a americké reálie

Na konci 2. polroku budú študenti obhajovať semestrálny anglický  projekt, ktorý tvorí  15% finálneho hodnotenia anglického jazyka.

 

V 3. ročníku na (5 hodín / týždeň):

 • Coursebook –  Anglický jazyk (učebnica Life Upper-Intermediate,  lekcie 7-12)
 • British Literature – Britská literatúra a britské reálie

Na konci 1. polroku budú študenti pretestovaní z anglického jazyka tzv. Tracktest-om.  Výsledok tohto testu je spätnou väzbou pre študentov i učiteľov a má len informatívny charakter. Študenti za vykonanie testu dostanú známku za domácu úlohu.

 

Na konci 2. polroku vykonajú študenti koncoročný test, tzv. Aptis Test  pod vedením lektorov z British Council-u. Test je na úrovni B2 a pozostáva z častí: gramatika, slovná zásoba  a rozprávanie. Váha tohto testu je 20% z celkového hodnotenia predmetu Anglický jazyk.

 

Vo 4. Ročníku (6 hodín / týždeň):

 • Coursebook – Anglický jazyk (učebnica Advanced Expert, lekcie 1-8) – príprava na písomnú časť maturitnej skúšky a úspešné zvládnutie skúšky CAE
 • Critical Reading and Writing – kritické čítanie a písanie – doplňujúca príprava na písomnú a ústnu maturitu zameraná na kritické myslenie a argumentáciu

Na konci 2. polroku vykonajú študenti koncoročný test, tzv. Summer semester test (SST). Test pozostáva z častí: posluch, čítanie, gramatika, slovná zásoba a písanie. Test je na úrovni C1 a jeho váha je 20% z celkového hodnotenia predmetu Anglický jazyk.

 

V 5. Ročníku (5 hodín / týždeň)::

 • Coursebook – Anglický jazyk (učebnica Cambridge Objective Advanced, lekcie 17-25) – príprava na písomnú časť maturitnej skúšky a úspešné zvládnutie skúšky CAE
 • Revision Seminar – opakovací seminár zameraný na opakovanie maturitných otázok a rozširovanie slovnej zásoby, príprava na ústnu maturitnú skúšku

Študenti budú maturovať z anglického jazyka na úrovni C1. Taktiež majú možnosť prihlásiť sa na základnú alebo odbornú štátnu jazykovú skúšku.

 

Na konci 1. polroku vykonajú študenti polročný test, tzv. Winter Semester test (WST). Test pozostáva z častí: posluch, čítanie, gramatika, slovná zásoba a písanie. Test je na úrovni C1 a jeho váha je 30% z celkového hodnotenia predmetu Anglický jazyk.

 

 

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web