Odborné predmety v angličtine

Okrem anglického jazyka študenti študujú v 2. až 5. ročníku nasledujúce odborné predmety v angličtine – úplne alebo čiastočne:

 

  • matematika
  • geografia
  • dejepis
  • biológia
  • náuka o spoločnosti
  • chémia
  • náboženstvo a etika
  • dejiny umenia

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web